ក្រុមហ៊ុន

Aerospatiale-Matra - Alcatel - Alstom - Autosuture - AXA - Bioderma - Bosh Eisay - Brinks

CCI - CEP - Citibank - Cookson - Corona Sunrise Medical - Daimler - Dassault

Debiopharm – DHL - EADS - Elf - Ericsson - Euronext - Europcar

Exapaq - Ford - General Electric - Generali – GdF

Heidelberg - Hewlett-Packard - IBM - ICC

ING - Innothera - ISS - IVECO

Johnson & Johnson - L’ORÉAL - Lindner

Linklaters - Médecins du Monde

MSF - Murzan - Otsuka - Prohygena - Reebok

RFI - Saab - Sanofil Synthelabo - SAS - Schering - Schering Plough

Schindler - Seb - Sercia - Siemens - Stahl - Südpack Medica - Thomson - ThyssenKrupp

TMX-KME - Tyco - Otsuka - UEFA - Veolia - Vivendi - Volkswagen - Winston & Strawn - Xerox

 

ស្ថាប័ន និង អង្គការ

Arene -  CRPM – NHS – Olympic Commitee Sports Tribunal – ISS

Public institutions, organizations, hospitals & authorities from UK, Singapeore, South Africa, Liberia, Greece, Cyprus,

EU Programmes:. Energy Star, Equal, Interreg, Med, Eurojust...

Espace Marx

Unions : IG Metall, GSEE, CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGS,...

UNESCO, BIRD
Υπουργεία στην Γαλλία και Ελλάδα, Προεδρεία της ΕΕ από την Γαλλία και το Λουξεμβούργο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,