សេដ្ឋកិច្ច

តាមរយៈផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួន (ភីព) ប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី ៦ នៅលើពីភពលោក ។ ភាពខា្លំងរបស់ប្រទេសនេះរួមមាន ៖ ការដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ឧស្សាហកម្មកែឆ្នៃ អាហារ ផលិតផលឱសថកម្ម រួម ទាំងផ្នែកធនាគារ ធានារាប់រង ទេសចរណ៍ និងអ្វីដែលពុំអាចបំភ្លេចបានគឺ ផលិតផលប្រណិតជាប្រពៃណី (ផលិតផលធ្វើពី ស្បែក ខោអាវដែលកាត់ស្រាប់់ ទឹកអប់ គ្រឿងស្រវឹង…)។

ប្រទសបារាំងគឺជាប្រទេសនាំចេញផលិតផលទី ៥ (ជាពិសេសផលិតផលបរិក្ខា) នៅលើពិភពលោក លំដាប់ទី ៤ លើផ្នែក ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងជាប្រទេសទី ៣ ដែលនាំមុខគេលើវិស័យកសិកម្ម (ជាពិសេសលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិ និង ការកែឆ្នៃ ម្ហូបអាហារ)។ ប្រទេសបារាំងនៅតែជាប្រទេសទីមួយដែលនាំ មុខគេលើការផលិត និង ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រទេសបារាំងសម្រេចបាន ៦៦5 លើការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយនឹងដៃគូររបស់ខ្លួន នៅក្នុងសហភាពអ៊ឺរ៉ុប (៥០5 ជាមួយប្រទេសដែលប្រើប្រាស់លុយអ៊ឺរ៉ូ)។

banner interpreting el

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το καθένα τη δική του υπηρεσία διερμηνείας αλλά η πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων και η επιλογή των διερμηνέων freelance διεξάγεται από κοινού.

Εάν ενδιαφέρεστε να προσληφθείτε ως υπάλληλος σε ένα από τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού το οποίο οργανώνει τους ανοιχτούς διαγωνισμούς πρόσληψης σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε ως διερμηνέας freelance για τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα...

Jetzt neu: Userforen, Deutschblog und Textübersetzung für 50 Sprachen
(PresseBox) Stuttgart, 28.07.2010, www.pons.eu, das kostenlose Online-Sprachenportal des PONS-Verlags mit Onlinewörterbüchern für elf Sprachen und weit über 10 Millionen Begriffen und Wendungen, einem Bildwörterbuch und der kompletten deutschen Rechtschreibung, wächst weiter. Seit Juli können die Internetuser auf neue hilfreiche Anwendungen zu Fremdsprachen und Deutsch zugreifen:Deutschblog - Stellungnahmen zur deutschen Sprache ..Ein exzellentes Niveau der Dolmetscher und absolute Diskretion gelten auch nach französischem Strafrecht als Grundvoraussetzungen.

Unter anderem haben wir für Tata, Arcelor, ThyssenKrupp, Sidel, HKS, Krones, Alphalaval, Rattunde, Unternehmensberatungen und Banken gedolmetscht.

Am besten ist es, wenn Sie die Termine spätestens vier bzw. zwei Wochen vor dem Einsatz schriftlich bestätigen.

Darf ich nochmals den Vorteil des Simultandolmetschens mit einer mobilen Dolmetschanlage (in einem Aktenkoffer mitgebracht, bestehend aus Kopfhörern und zwei Mikrofonen, für die absolute technische Sicherheit) erläutern?

Während des Konsekutivdolmetschens spricht der Dolmetscher die halbe Zeit, somit beschränkt sich die Redezeit auf jeweils einen halben Tag für die Beteiligten.

Konsekutiv ist mit einem Dolmetscher machbar, aber sogenannte "technische Regenerationspausen" von ca. 15 Minuten pro 45 Minuten oder pro Stunde Arbeit sind notwendig, damit die Qualität der Verdolmetschung über den Tag konstant bleibt.

Der Vorteil des Simultandolmetschens für Ihre Firma ist selbstverständlich die Kosteneffizienz (ROI / "Return on Investment"). Für die Beratungstätigkeit werden pro Tag mindestens 5 Mitarbeiter à z.B. 1.000 Euro Tagessatz eingeplant. Beim Simultandolmetschen wechseln sich beide Dolmetscher alle 20 oder 30 Minuten ab, so dass Sie einen vollen Arbeitstag ausschöpfen können. Daher ist der Einsatz eines zweiten Dolmetschers für Sie wirtschaftlich ausgesprochen sinnvoll.

Vorbereitungsmaterial: Der Auftraggeber stellt den Dolmetschern ab Beauftragung so früh wie möglich, spätestens jedoch bis 2 Tage vor der Veranstaltung jegliches vorhandene Material (Reden, Manuskripte und Präsentationen) zur Vorbereitung zur Verfügung. Die Dolmetscher sichern die absolut vertrauliche Behandlung desselben zu.

Ferner können wir Ihnen folgende Konditionen anbieten: Mengenrabatt minus 5% ab 10 Tagen, minus 7 % ab 20 Tagen.

hydrogaia

Le défi urbain de l’eau / The urban water challenge
Un Forum d’échanges pour comprendre les stratégies d’intervention des bailleurs de fonds, les instruments de financement dont ils disposent, leurs programmes et modalités d’intervention, et aborder au travers de discussions de nouvelles voies pour relever ensemble les grands défis d’un accès durable aux services urbains d’eau et d’assainissement.

A discussion forum designed to gain insights into the operational strategies of lending institutions, the funding instruments at their disposal, and their programmes and methods of intervention. The debate will focus on new ways of jointly tackling the major challenges inherent in providing sustainable access to public water supplies and sanitation utilities.

La Gouvernance de l’eau / Water Governance

Go to top